Pravilnik o uslovima izdavanja i korišćenja Posto kartice

1. Opšti uslovi

 

1.1 Posto kartica je kartica koja omogućava kupcima Okov International d.o.o. sticanje i korišćenje prodajnih pogodnosti u vidu popusta u svim maloprodajnim objektima koji posluju u sastavu Okov International d.o.o.

1.2 Posto kartica nije platna kartica.

1.3 Posto kartica postoji u plastičnoj i digitalnoj formi (Okov aplikacija). Korisnik istovremeno može posedovati samo jednu formu Posto kartice.

1.4 Pravilnik Posto programa jednako važi za plastičnu i digitalnu formu Posto kartice.

1.5 Izdavač i vlasnik Posto kartice je Okov International d.o.o.

1.6 Posto kartica se korisnicima izdaje na korišćenje besplatno.

1.7 Pravo da postanu korisnici Posto kartice imaju sva punoletna fizička lica, kao i sva pravna lica sa sedištem u Srbiji.

1.8 Preuzimanjem Posto kartice, korisnik ove kartice prihvata sve uslove izdavanja i korišćenja Posto kartice iz ovog Pravilnika.

 

2. Izdavanje Posto kartice

 

2.1 Posto karticu izdaje Okov International d.o.o., sa sedištem u ulici Partizanske avijacije 2, Novi Beograd, po ispunjavanju Prijave za Posto karticu od strane korisnika.

2.2 Posto kartica se izdaje na neodređeno vreme i važi do njenog otkazivanja.

2.3 Korisniku može biti izdata Posto kartica u jednoj od dve forme: plastičnoj ili digitalnoj (Okov aplikacija).

2.4 Prijava za Posto karticu se može predati na tri načina: 1) štampanom obliku u svim Okov prodajnim centrima; 2) popunjavanjem forme na internet stranici www.okov.rs i 3) popunjavanjem forme na Okov aplikaciji.

  2.4.1 Po ispunjenju prijave u štampanoj formi ili na internet stranici kompanije, Okov International d.o.o. štampa plastičnu Posto karticu i dostavlja je u maloprodajni objekat po izboru korisnika, u roku od 7 dana.

Posto karticu korisnik može preuzeti isključivo lično, i to uz donošenje odsečka sa šifrom partnera sa Prijave za Posto karticu.

Prilikom preuzimanja Posto kartice, korisnik potpisuje izjavu o preuzimanju Posto kartice i prihvatanju uslova navedenih u ovom Pravilniku.
 

 2.4.2 Po ispunjenju prijave na Okov aplikaciji od strane fizičkog lica, digitalna Posto kartica će biti aktivirana u roku od jednog radnog dana.

Po ispunjenju prijave na Okov aplikaciji od strane pravnog lica, proces verifikacije prijave će početi u roku od jednog radnog dana. Nakon prijema overene prijave sa zvanične adrese pravnog lica, digitalna Posto kartica će biti aktivirana u roku od jednog radnog dana.

2.5 Na zahtev pravnog lica – korisnika plastične Posto kartice, Okov International d.o.o. će odštampati ovu karticu u najviše 4 primerka, u skladu sa dostavljenim spiskom ovlašćenih lica pravnog lica – korisnika Posto kartice.

Na zahtev pravnog lica – korisnika digitalne Posto kartice, Okov International d.o.o. može aktivirati do 10 digitalnih kartica, u skladu sa verifikovanim prijavama ovlašćenih lica pravnog lica – korisnika digitalne Posto kartice.

 

3. Digitalizacija Posto kartice

 

3.1 Korisniku koji se prvi put prijavljuje za Posto program preko Okov aplikacije odobriće se pravo na korišćenje digitalne Posto kartice.

3.2 Uz digitalnu Posto karticu registracija kupovina i ostvarivanje prava na popust se realizuje tako što korisnik prikaže QR kod koji se generiše u aplikaciji i koji potom kasir učita na kasi maloprodajnog objekta.

3.3 Korisniku digitalne Posto kartice koji kreira porudžbinu na webshopu ili aplikaciji kumulativ vrednosti kupovina na Posto nalogu će biti uvećan 1 dan posle preuzimanja porudžbine od kurira.

3.4 Korisnik koji poseduje plastičnu Posto karticu može istu povezati sa Okov aplikacijom, čime plastična kartica postaje nevažeća.

3.5 Korisnik koji poseduje digitalnu Posto karticu ne može zahtevati izdavanje plastične kartice.

3.6 U slučaja povezivanja plastične kartice sa Okov aplikacijom nastaviće da važi isti rang popusta i trajanje obračunskog perioda koji je važio do trenutka povezivanja Posto kartice sa Okov aplikacijom.

 

4. Korišćenje Posto kartice

 

4.1 Korisnik Posto kartice ima pravo na evidentiranje svih kupovina u maloprodajnim objektima i na webshop-u Okov International d.o.o. u svrhu sticanja prava na popust.

4.2 Kako bi evidentirao određenu kupovinu u maloprodajnom objektu, korisnik mora pokazati plastičnu ili digitalnu Posto karticu kasiru, radi očitavanja Posto kartice pre zaključenja računa za tu kupovinu.

Kako bi evidentirao određenu kupovinu na webshop-u ili aplikaciji, korisnik prethodno mora otvoriti korisnički nalog i sa njim povezati Posto karticu, prema uputstvu dostupnom na samom webshop-u ili aplikaciji.

4.3 Sve na ovaj način evidentirane kupovine ulaze u zbir kupovina na Posto kartici, i to: u maloprodaji odmah po zaključenju računa, a na webshop-u nakon isporuke robe.

4.4 Korisnik Posto kartice stiče pravo na popust u momentu kada njegov zbir kupovina dostigne određeni uslov, u okviru obračunskog perioda, a u skladu sa sledećom tabelom:

Rang

Stopa popusta

Uslov

Zbir kupovina

0%

<20.000 RSD

5%

20.000 RSD

7%

50.000 RSD

10%

250.000 RSD

14%

500.000 RSD

18%

1.000.000 RSD

4.5 Pravo na popust traje do isteka obračunskog perioda.

4.6 Obračunski period traje 180 dana, a počinje danom izdavanja Posto kartice, ili danom prelaska korisnika u viši rang, ukoliko ovaj, pre isteka 180-og dana obračunskog perioda, ispuni za to predviđeni uslov iz tačke 3.4. ovog Pravilnika.

4.7 Istekom jednog obračunskog perioda automatski počinje novi obračunski period.

4.8 Po isteku obračunskog perioda, korisnik Posto kartice će, u zavisnosti od zbira evidentiranih kupovina, ostati u istom rangu, ili preći u niži, koji odgovara zbiru ostvarenih kupovina u tom obračunskom periodu.

4.9 Početkom svakog novog obračunskog perioda prethodno ostvareni zbir kupovina se poništava.

4.10 Informacije o trenutnom stanju zbira kupovina i trajanju obračunskog perioda, korisnik plastične Posto kartice može tražiti od kurira prilikom zaključenja računa.

O trenutnom stanju zbira kupovina i trajanju obračunskog perioda, korisnik digitalne Posto kartice se može informisati unutar svog profila na Okov aplikaciji.

4.11 Stečeno pravo na popust odnosi se na sve robe, osim na one koje su na akciji, popustu ili rasprodaji, kao i one koje su izuzete iz ovog programa, a o čemu je u svim maloprodajnim objektima Okov International d.o.o. istaknuto jasno i vidljivo obavještenje.

4.12 Stečeno pravo na popust može se koristiti isključivo kod gotovinskog, virmanskog i plaćanja karticama banaka, isključujući one platne kartice koje omogućavaju pogodnosti (popust i plaćanje na rate).

4.13 Stečeno pravo na popust ne može se kombinovati ni sa jednom drugom pogodnošću (eksterni loyalty programi i sl.).
 

4.14 Kupovine roba koje su na akciji, popustu ili rasprodaji, te roba izuzetih iz ovog programa, kao i kupovine na rate mogu biti evidentirane i ući u zbir na Posto kartici.
 

4.15 Kupovine plaćene platnim karticama koje omogućavaju pogodnosti (popust i plaćanje na rate), kao i kupovine kod kojih su iskorišćene druge pogodnosti (eksterni loyalty programi i sl.) ne mogu biti evidentirane i ući u zbir na Posto kartici.

4.16 Stečeno pravo na popust može koristiti isključivo korisnik Posto kartice.

4.17 Posto kartica ne obavezuje korisnika na kupovinu.

 

5. Gubitak ili krađa Posto kartice

 

5.1. U slučaju gubitka ili krađe plastične Posto kartice, korisnik je dužan odmah o tome obavestiti Okov International d.o.o.

5.2. U slučaju gubitka ili krađe plastične Posto kartice, korisnik može zahtevati izdavanje nove Posto kartice.

5.3. Izgubljena ili ukradena plastična Posto kartica se poništava, pri čemu se zbir kupovina prenosi na novu Posto karticu.

5.4. U slučaju neovlašćenog pristupa nalogu korisnika Okov aplikaciji na kom je registrovana Posto kartica, korisnik je dužan odmah o tome obavestiti Okov International d.o.o.

6. Otkazivanje Posto kartice

 

6.1. Okov International d.o.o. zadržava pravo da bez obrazloženja otkaže Posto karticu. Otkaz stupa na snagu od momenta pismenog obaveštavanja korisnika Posto kartice o otkazu.

6.2. Korisnik Posto kartice ima pravo da svoju Posto karticu otkaže pismenim putem u svako doba. Otkaz stupa na snagu od momenta vraćanja plastične Posto kartice ili tri radna dana nakon pismenog obavještenja o otkazivanju digitalne Posto kartice.

 

7. Izmena Pravilnika

 

7.1. Svaka izmena Pravilnika o izdavanju i korišćenju Posto kartica će biti objavljena na internet stranici www.okov.rs ili na Okov aplikaciji, a stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

7.2. Izmene Pravilnika o izdavanju i korišćenju Posto kartica smatraće se prihvaćenim od strane korisnika, osim ukoliko u roku od 8 dana korisnik otkaže Posto karticu.

 

8. Zaštita ličnih podataka

 

8.1. Korisnik Posto kartice je saglasan s tim da se njegovi lični podaci, navedeni u Prijavi za Posto karticu, prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

8.2. Korisnik  Posto kartice je upoznat sa svojim pravom da u svakom trenutku može opozvati ovu izjavu o saglasnosti, čime prestaje da bude korisnik Posto kartice.

8.3. Lični podaci korisnika Posto kartica čuvaju se u elektronskom obliku u informacionom sistemu Okov International d.o.o.

8.4. Okov International d.o.o. neće deliti lične podatke korisnika Posto kartica sa trećim licima.

8.5. Korisnik Posto kartice je saglasan s tim da njegove lične podatke Okov International d.o.o. može obrađivati i koristiti u reklamne svrhe (isključivo za slanje promotivnih obaveštenja o pogodnostima i servisnih informacija o kupovinama na Posto kartici).

8.6. Korisnik Posto kartice je upoznat sa svojim pravom da u svakom trenutku može pismeno zahtevati da se njegovi lični podaci ne obrađuju i koriste u reklamne svrhe.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. 4. 2023.

Pravilnik je dostupan korisnicima u štampanom obliku na zahtev, na sajtu www.okov.rs i na Okov aplikaciji.